BẢO HIỂM HỌC SINH

Đăng lúc: 16:29:37 12/11/2020 (GMT+7)

CV644

  

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số : 644 /CV – PGD&ĐT

V/v chỉ đạo thực hiện BHYT đối với
học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


 

               Sầm Sơn, ngày 10  tháng 11 năm 2020

 

          Kính gủi: Hiệu trưởng các trường  Tiểu học và THCS

 

Thực hiện Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai
đoạn 2016 – 2020; Công văn số 4211/UBND – VP ngày 10/11/2020 của UBND thành phố về việc chỉ đạo thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2020-2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc tham gia BHYT học sinh, đảm bảo 100% học sinh đang theo học tham gia BHYT. Cung cấp thông tin cá nhân của học sinh đang theo học chính xác cho cơ quan BHXH để rà soát và cập nhật thường xuyên học sinh tham gia BHYT, nhận dữ liệu học sinh đã và chưa tham gia BHYT để đôn đốc thực hiện.

2. Trên cơ sở dữ liệu của BHXH thành phố, các nhà trường tổ chức thu, nộp chuyển tiền BHYT từ nay đến ngày 10/12/2020, đồng thời lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho học sinh.

+ Đối với học sinh chưa tham gia BHYT hoặc đã tham gia mà thẻ hết hạn sử
dụng nhà trường tổ chức thu tiền 14 tháng, thời hạn sử dụng thẻ từ tháng 11/2020 đến 31/12/2021.

+ Đối với học sinh có thẻ BHYT hết hạn trong tháng 12 (hết hạn trước ngày
31/12/2020) các nhà trường tổ chức thu tiền 13 tháng, thời hạn sử dụng thẻ từ tháng 12/2020 đến 31/12/2021.

+ Đối với học sinh có thẻ BHYT hết hạn vào ngày 31/12/2020 nhà trường tổ
chức thu 12 tháng, thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.

+ Hiệu trưởng nhà trường đưa chỉ tiêu kết quả học sinh tham gia BHYT là một trong các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của từng viên chức năm 2020.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email luyenkhanhpgdss@gmail.com vào ngày 5/12/2020 để Phòng Giáo dục và Đào toonge hợp báo cáo UBND thành phố. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);

UBND thành phố (báo cáo);

- BHXH thành phố (phối hợp);

- Lưu VT, CM – PGD&ĐT (Luyến)

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Thị Thuỳ Dương

 

 

Từ khóa bài viết:

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
9518